Uslovi i pravila učestvovanja

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Ime panela

Ime web panela je »JAZNAM« (u nastavku: panel).

 

1.2. Administrator panela

Vlasnik i administrator panela JaZnam je kompanija za marketinško savetovanje i istraživanje VALICON d.o.o. (u nastavku: administrator).

 

1.3. Član panela

Član panela (u nastavku: član) je svako fizičko lice sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Srbiji, koje je napunilo ili ima više od 15 godina i koje se slaže sa navedenim Uslovima i pravilima učestvovanja na panelu.

 

1.4. Pravna valjanost

Odnosom člana i administratora upravlja trenutno važeća verzija Uslova i pravila učestvovanja, uvek dostupna na web stranicama panela. U slučaju da se Uslovi i pravila učestvovanja promene, administrator će člana obavestiti putem elektronske pošte. Ako se član, nakon što ga administrator obavesti o promeni Uslova i pravila učestvovanja, pismeno preko elektronske pošte (e-mail) ne odjavi sa web panela u roku od osam dana, smatraće se da je pročitao promenjene Uslove i pravila učestvovanja i da se sa njima slaže.

 

2. ČLANSTVO NA PANELU

2.1. Ko sve može biti član panela

Na panel se može prijaviti svako fizičko lice sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Srbiji, koje je napunilo ili ima više od 15 godina i koje se slaže sa navedenim Uslovima i pravilima učestvovanja na panelu.

 

2.2. Zaštita privatnosti

Zaštita ličnih podataka članova je prioritet administratora. Administrator upotrebljava sva raspoloživa sredstva i mogućnosti kako bi se osigurala efikasna zaštita ličnih podataka.

Pre nego što potvrdite da se slažete sa Uslovima i pravilima učestvovanja, molimo pročitajte Izjavu o zaštiti podataka.

Član može zahtevati informacije kojima raspolaže administrator direktno od administratora. Član može dodati svoje podatke svom korisničkom profilu ili ih ažurirati. Član može pristupiti svom korisničkom profilu preko linka u pozivu za anketu ili u delu Pristup profil podacima .


2.3. Višestruko članstvo

Svako fizičko lice može imati samo jedan korisnički profil. Svaka zloupotreba biće kažnjena isključenjem sa panela.

 

2.4. Odgovornost člana

Član se obavezuje da će, u svim oblicima istraživanja u kojima će učestvovati, davati tačne, smislene i relevantne odgovore. Član se obavezuje i da će upitnik popunjavati samostalno, bez uticaja i komentarisanja drugih ljudi.

Takođe se obavezuje da će se (ukoliko želi da ostane aktivan član) odazvati na najmanje polovinu poziva za anketu u za to određenom roku, koji će biti objavljen u pozivu.

Sve ankete koje budu ispunjene nakon zadatog roka, administrator će odbaciti.

Član se obavezuje da sadržaj upitnika neće otkriti trećim licima.

 

2.5. Prijava na panel

Član panela se prijavljuje u dve faze. Prva faza prijave odvija se na stranici web panela ili preko regrutacijskog linka prijatelja, gde je potrebno uneti svoju adresu elektronske pošte (e-mail). Zatim, kada je član uneo adresu elektronske pošte i potvrdio prijavu, primiće elektronsku poruku (e-mail) sa aktivacionim linkom koji vodi do konačne registracije na panel (druga faza prijave). Klikom na taj link član je upisan na web panel i istovremeno pristaje na Uslove i pravila učestvovanja na panelu JaZnam.

 

2.6. Isključenje i odjava sa panela

Administrator će člana izbrisati iz baze članova:

 1. ako je član neaktivan (za „neaktivan član“ pogledaj tačku 2.8),
 2. ako je član neodgovoran (za „neodgovoran član“ pogledaj tačku 2.9),
 3. ako je član nedostupan ili ako njegova adresa elektronske pošte (e-mail) nije validna,
 4. ako član koristi više korisničkih profila za učestvovanje na panelu,
 5. ako se član prema administratoru ili prema ostalim članovima odnosi sa nepoštovanjem,
 6. ako član sam prekine svoje članstvo u bilo koje vreme (pogledaj tačku 2.10).

2.7. Korisnički profil

U okviru korisničkog profila korisnika sakupljaju se socio-demografski podaci, pomoću kojih se biraju odgovarajući članovi za potrebno istraživanje. Član je dužan da korisničke podatke (profil) uredno ažurira. Svakom članu je pristup korisničkom profilu dostupan preko linka koji će dobiti u pozivu za anketu ili u delu Pristup profil podacima.

 

2.8. Neaktivan član

Svaki član će u tekućoj kalendarskoj godini dobiti nekoliko poziva za anketu. Ukoliko se član ne odazove na najmanje polovinu poziva za anketu, smatra se neaktivnim. U tom slučaju, administrator ima pravo da ga izbriše iz baze članova panela.

 

2.9. Neodgovoran član

Svaki neodgovoran član je onaj koji:

 1. omogućava drugim osobama da koriste njegov korisnički profil,
 2. regrutuje osobe sa lažnom adresom elektronske pošte (e-mail),
 3. daje netačne, nevažne i irelevantne odgovore u anketi,
 4. administratora  redovno ne obaveštava o promeni podataka korisničkog profila.
 5. Sadržaj upitnika otkrije trećim licima (sadržaj upitnika i/ili vizuelno javno otkrije odn. objavi).

Administrator ima pravo da izbriše svakog neodgovornog člana.

 

2.10. Prekid članstva u panelu

Član može prekinuti svoje članstvo na panelu kad god poželi. Član prekida članstvo otvoranjem linka "odjava" koji je dostupan u pozivu za anketu ili prilikom pristupa svojim profil podacima.

Nakon slanja zahteva za prekid članstva, administrator će izbrisati sve lične podatke o članu, osim onih koje mora da zadrži. Takođe, prekidom članstva član panela JaZnam gubi sve do tada neiskorišćene JaZnam bodove.

 

2.11. Brisanje člana panela

Do brisanja člana panela dolazi u slučaju kada administrator utvrdi kršenje pravila učestvovanja u skladu sa tačkom 2.6. Član će o brisanju biti obavešten putem elektronske pošte (e-mail) ili obične pošte, ako elektronska adresa nije validna. Administrator nakon brisanja člana, briše i sve lične podatke člana (osim onih koje mora da zadrži na temelju zakonske odredbe), uključujući i JaZnam bodove.

 

3. UČESTVOVANJE U ISTRAŽIVANJU

3.1. Vrsta istraživanja

Svaki član ima mogućnost da odabere određene vrste istraživanja u kojima želi da učestvuje.

Član može učestvovati u sledećim vrstama istraživanja:

 

Online istraživanja (preko web panela, za koja dobija JaZnam bodove):

 1. Klasični anketni upitnici
 2. Fokus grupe
 3. Dubinski intervjui

Ostali oblici istraživanja (za koja ne dobija JaZnam bodove, već je način plaćanja naveden u pozivu za anketu):

 1. Terenska istraživanja
 2. Mystery shopping (tajna kupovina)
 3. Fokus grupe
 4. Dubinski intervjui
 5. PGM – odabir najbolje marke
 6. Telefonska istraživanja

Druga istraživanja koja će članu biti ponuđena putem panela.

 

3.2. Poziv za anketu

Svaki član koji je izabran za učestvovanje u anketi biće o tome obavešten putem elektronske pošte (e-mail). U slučaju posebnih, zahtevnijih istraživanja, naknadno će biti obavešten i putem telefona.

Vrsta i broj poziva za ankete koje će član dobiti zavise od podataka koje je naveo. Član nema pravo na minimalan broj poziva za učestvovanje u istraživanju. Administrator će se na najbolji mogući način potruditi da svi članovi panela dobiju podjednak broj poziva za ankete.

 

3.3. Poverljivost podataka

Član se obavezuje da će sve informacije o istraživanju, projektu, naručiocu istraživanja, upitniku ili drugim istraživačkim aktivnostima administratora, koje stekne putem istraživanja, držati strogo poverljivim i da ih neće odavati drugim osobama.

Administrator se obavezuje da će sve dobijene informacije (lične podatke, odgovore članova panela, transkripte fokus grupa,...) koristiti isključivo u istraživačke svrhe i da ih neće prosleđivati drugim osobama.

 

4.NAGRAĐIVANJE ZA ONLINE ISTRAŽIVANJE

4.1. Pravo na nagradu

Na web panelu JaZnam postoje online istraživanja u kojima član dobija JaZnam bodove (u nastavku: nagradna istraživanja). Broj bodova koji se može dobiti popunjavanjem određene ankete zavisi od dužine ankete i biće označen u pozivu za anketu, koji će član dobiti putem elektronske pošte (e-mail).

Samo članovi koji učestvuju u online istraživanjima, pri tom ispunjavaju određene uslove iz uvodnih pitanja, i koji do kraja popune upitnik, imaju pravo na dobijanje JaZnam bodova.

Ako član ne zadovoljava uslove za učestvovanje u određenom istraživanju, anketa će biti završena nakon nekoliko uvodnih pitanja. U tom slučaju, član nema pravo na dobijanje JaZnam bodova, osim ako je u pozivu za anketu naznačeno drugačije.

 

Poklanjamo Vam dodatnih 10 bodova za svaku anketu koju popuni 'prijatelj' koji se na panel prijavi preko Vašeg regrutacijskog linka koji smo Vam poslali na e-mail prilikom prijave, a kasnije ćemo Vam ga slati u svakom pozivu za učestvovanje u istraživanju. Pravo na dodatne bodove imate tokom prve 4 godine članstva Vašeg 'prijatelja' (važi za prijatelje učlanjene posle 10. juna 2014. godine). Ukoliko je 'prijatelj' posle prvih selekcionih pitanja u anketi dobio poruku da nije odgovarajući ispitanik ili anketu nije popunio do kraja, anketa se ne smatra popunjenom i ne dobijate dodatne bodove.

 

4.2. Način nagrađivanja – online istraživanje

Član će za svako učestvovanje u online istraživanju, u kom ispuni određene uslove, dobiti Ja Znam bodove (tačka 4.1., drugi i treći paragraf). Broj JaZnam bodova koje član dobije za učestvovanje u nagradnom istraživanju biće određen za svako istraživanje posebno, i biće naveden u svakom pozivu za istraživanje. JaZnam bodovi se ne mogu preneti na drugog člana panela.

 

Član panela može JaZnam bodove nekoliko puta godišnje unovčiti ili ih zameniti za vaučere (vrednosne bonove).

 

5. NAGRAĐIVANJE ZA DRUGE OBLIKE ISTRAŽIVANJA

5.1. Način nagrađivanja za sve ostale oblike istraživanja, koja nisu online istraživanja (tačka 3.1.), biće određen za svako istraživanje posebno.

Član će o načinu nagrađivanja u ostalim oblicima istraživanja biti obavešten u pozivu za učestvovanje u istraživanju.

 

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Član i administrator će sve moguće sporove, koji proizilaze iz ovog ugovora, najpre pokušati da reše sporazumno. Ukoliko sporazumno rešenje nije moguće, rešenje spora odrediće nadležni sud u Beogradu.

 

 

 

 

 

Pristup profil podacima

Brza anketa

Kako ocenjujete izgled web stranice JaZnam?